Regulamin

Organizator:

 • Stowarzyszenie „Bieg Opolski”

Cele:

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 • Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 • Promocja Gór Opawskich.

Termin:

 • 25 kwietnia 2020 roku, godz. 8.00.

Biuro zawodów:

 • Usytuowane będzie na terenie Ośrodka Złoty Potok w Pokrzywnej.
 • Czynne w piątek 24.04.2020 r w godz. 16.00 – 22.00 oraz w sobotę 25.04.2020 r. w godz. 6.00 – 7.30.

Trasa:

 • Prowadzi szlakami turystycznymi oraz drogami i ścieżkami polskich i czeskich Gór Opawskich.
 • Oznakowana będzie taśmami Organizatora oraz kredą zmywalną, w miejscach skrętów będą zawieszone strzałki kierunkowe. W punktach newralgicznych będą stać sędziowie.
 • Na trasie przewidziane są 3 punkty odżywcze (w miejscowości Pokrzywna, Jarnołtówek i na szczycie Kopy Biskupiej). Będą w nich dostępne: woda, napój izotoniczny i drobne przekąski. Nad miejscowością Janov (dla zawodników podczas Etapu 2) będzie usytuowany punkt nawadniania. Uczestnicy mogą korzystać we własnym zakresie z punktów gastronomicznych znajdujących się na trasie biegu.
 • Etapy, dystanse i przewyższenia:
  • Etap 1 – pętla zielona (20 km, przewyższenie +/- 1150 m).
  • Etap 2 – pętla żółta (22 km, przewyższenie +/- 1150 m).
  • Etap 3 – pętla czerwona (21 km, przewyższenie +/- 900 m).
 • Szczegółowy i ostateczny przebieg poszczególnych pętli zostanie opublikowany na stronie zawodów bezpośrednio przed zawodami oraz w informatorze, który każdy uczestnik otrzyma w newsletterze przedstartowym.

Dystanse, przewyższenia i limity:

 • półmaraton – pętla zielona
  • dystans: 20 km
  • przewyższenie +/- 1150 m
  • punktów ITRA – 1
  • Jarnołtówek – 9,0 km – limit pośredni: 2,0 godz.
  • Kopa Biskupia – 12,5 km – limit pośredni: 2,5 godz.
  • limit czasowy: 3,5 godz.
 • maraton – pętla zielona + pętla żółta
  • dystans: 42 km
  • przewyższenie +/- 2300 m
  • punktów ITRA – 2
  • Jarnołtówek – 25,0 km – limit pośredni: 4,5 godz.
  • Kopa Biskupia – 29,0 km – limit pośredni: 5,5 godz.
  • Srebrna Kopa – 35,0 km – limit pośredni: 6,5 godz.
  • limit czasowy: 8,0 godz.
 • ultramaraton – pętla zielona + pętla żółta + pętla czerwona
  • dystans: 63 km
  • przewyższenie +/- 3200 m
  • punktów ITRA – 3
  • Jarnołtówek – 49,0 km – limit pośredni: 9,5 godz.
  • Kopa Biskupia – 53,0 km – limit pośredni: 10,5 godz.
  • limit czasowy: 12 godz.

Uczestnik, który dobiegnie do punktu kontrolnego po limicie czasowym nie będzie klasyfikowany na dystansie, na którym nastąpiło przekroczenie limitu i powinien przerwać bieg.

Uczestnictwo indywidualne:

 • Uczestnikiem na dystansie półmaratonu mogą zostać zawodnicy, którzy do dnia zawodów ukończyli 16 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych. Zawodnicy, którzy do dnia zawodów nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Uczestnikiem na dystansie maratonu i ultramaratonu mogą zostać zawodnicy, którzy do dnia zawodów ukończyli 18 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora przymocowane z przodu.
 • Uczestnik, który zmieni (skróci) deklarowany dystans biegu w trakcie zawodów lub nie zmieści się w limicie czasu, ale ukończy przynajmniej jedną pełną pętlę zostanie sklasyfikowany poza konkurencją na ukończonym przez siebie dystansie, jednak nie będzie brany pod uwagę przy wręczaniu nagród i wyróżnień.

Sztafety:

 • Sztafeta składa się z trzyosobowego zespołu.
 • Zadaniem sztafety jest pokonanie dystansu ultramaratonu.
 • Członkami sztafety mogą zostać zawodnicy, którzy do dnia zawodów ukończyli 16 lat. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do potwierdzenia na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych. Zawodnicy, którzy do dnia zawodów nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Każdy z członków sztafety pokonuje jedną pętlę. Zespół decyduje o obsadzie zawodników na poszczególnych pętlach. Zmiana zawodników następuje w strefie START/META.
 • Sztafety obowiązują identyczne limity czasowe jak zawodników indywidualnych.

Klasyfikacja i wyniki:

 • Wszystkie osoby, które ukończą bieg otrzymają medal pamiątkowy za uczestnictwo.
 • W biegach indywidualnych:
  • prowadzone będą osobne klasyfikacje OPEN kobiet i mężczyzn na każdym z rozgrywanych dystansów oraz klasyfikacje w kategoriach wiekowych ,
  • przewiduje się również przyznanie wyróżnień dla najlepszych mieszkańców gminy Głuchołazy,
  • za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary, a w kategorii OPEN również nagrody rzeczowe.
 • W biegach sztafetowych:
  • prowadzona będzie osobna klasyfikacja wśród sztafet żeńskich, męskich i mieszanych,
  • za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii przewidziane są puchary,
  • warunkiem dekoracji w poszczególnych kategoriach jest sklasyfikowanie w danej kategorii co najmniej 5 zespołów.
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa przyczepionego do numeru startowego uczestnika. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie.
 • Wśród wszystkich, którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.
 • Puchary oraz nagrody rzeczowe nie przysługują w razie nieobecności zawodnika podczas wręczania lub losowania. Wydawanie powyższych w zastępstwie jest niemożliwe.
 • Dekoracje zwycięzców dla dystansu półmaratonu rozpoczną się o godz. 12.00, dla dystansu maratonu o godz. 17.00, a losowanie nagród rzeczowych oraz dekoracje zwycięzców dla dystansu ultra i biegów sztafetowych rozpoczną się o godz. 20.00

Zgłoszenia:

 • Zgłoszeń można dokonywać elektroniczne na stronie www.3xKopa.pl od 15 lipca 2019 roku do dnia 15 kwietnia 2020 roku (10 dni przed biegiem) lub do osiągnięcia limitu osób startujących. Ze względu na wprowadzenie limitu osób startujących zapisy elektroniczne będą miały formę dwuczłonową:
 • rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy,
 • uiszczenie opłaty startowej przelewem na konto bankowe organizatora.
 • Osoby zapisane do 15 marca 2020 roku wnoszą opłatę startową w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2020 roku lub w ciągu dwóch tygodni od wyczerpania się limitu zgłoszeń na wybranym dystansie. W sytuacji braku wpływu opłaty startowej w wyznaczonym terminie – zgłoszenie takie jest traktowane jako niekompletne i zostanie automatycznie usunięte z systemu. Odzyskane w wyniku tej operacji pakiety zostaną powtórnie udostępnione do dyspozycji biegaczy. Osoby zapisujące się po 15 marca 2020 roku zobowiązane są do wniesienia opłaty do dwóch tygodni od dokonana zapisu, nie później jednak niż do 20 kwietnia 2020 roku.

Potwierdzeniem zaksięgowania przez organizatora opłaty startowej jest odpowiednia adnotacja na liście osób zapisanych.

 • Ze względów logistycznych wprowadza się ograniczenie liczby startujących:
Dystans Limit
Półmaraton 250 osób
Maraton 200 osób
Ultramaraton 250 osób
Sztafeta 30 zespołów (90 osób)

Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników.

 • W sytuacji nieprzekroczenia zakładanej liczby osób startujących podczas zapisów elektronicznych zgłoszeń można też dokonywać w biurze zawodów w przeddzień oraz w dniu biegu.
 • Organizator dysponuje dodatkową pulą miejsc dla zawodników elity, sponsorów i partnerów.

Wpisowe i świadczenia:

 • wysokość opłaty startowej uzależniona jest od wybranego dystansu i terminu jej wniesienia:
Termin wniesienia opłaty Półmaraton Maraton Ultramaraton Sztafeta
do dnia 31.12.2019 80,oo zł 100,oo zł 125,oo zł 300,oo zł
od 01.01.2020 do dnia 31.03.2020 100,oo zł 125,oo zł 150,oo zł 375,oo zł
od 01.04.2020 do dnia 20.04.2020 125,oo zł 150,oo zł 175,oo zł 450,oo zł
gotówką w biurze zawodów 150,oo zł 175,oo zł 200,oo zł 500,oo zł
 • do 15.03.2020 roku istnieje możliwość zakupienia pakietu rozszerzonego
 • Opłatę startową należy wnosić na konto:
Stowarzyszenie „Bieg Opolski”
ul. Ozimska 57/9, 45-368 Opole
BNP Paribas Bank Polska
22 1750 0012 0000 0000 2356 1007

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko zawodnika lub zawodników albo nazwę sztafety.

 • Koszty organizacyjne:
  • do 30.11.2019 roku – 20% wniesionej opłaty startowej,
  • od 01.12.2019 do 28.02.2020 roku – 30% wniesionej opłaty startowej,
  • od 01.03.2020 do 15.03.2020 roku – 40% wniesionej opłaty startowej,
  • od 16.03.2020 do 31.03.2020 roku – 50% wniesionej opłaty startowej,
  • od 01.04.2020 roku do 10.04.2020 roku – 75% wniesionej opłaty startowej.
  • po 10.03.2020 roku – 100% wniesionej opłaty startowej.
 • Uczestnik może zmienić dystans, na którym ma zamiar wystartować w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2020 roku. Każdorazowo taka decyzja podejmowana jest przez Organizatora indywidualnie, w zależności od dostępności pakietów na danym dystansie. W sytuacji, gdy zmiana następuje z dystansu krótszego na dłuższy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto organizatora wyrównującej różnice w wysokości opłaty startowej obowiązującej w momencie zmiany dystansu powiększonej o 10 zł opłaty manipulacyjnej, natomiast gdy zmiana następuje z dystansu dłuższego na krótszy Organizator dokona zwrotu różnicy wpłaconej opłaty startowej pomniejszonej o 10 zł opłaty manipulacyjnej na konto, z którego została dokonana opłata do 7 dni od dokonania zmiany.
 • Członków sztafety można dowolnie zmieniać – zmian można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2020 roku. Nie dopuszcza się zmiany nazwy sztafety.
 • W razie rezygnacji ze startu po opłaceniu opłaty startowej:
  • można wystąpić o zwrot wpłaconej opłaty startowej, w tym celu należy powiadomić o rezygnacji ze startu organizatora biegu w formie pisemnej (e-mailem, koniecznie z adresu, z którego nastąpiła rejestracja). Przesłanie takiego e-maila skutkuje usunięciem z listy startowej i dla rezygnacji zgłoszonych do 10 kwietnia 2020 roku włącznie również zwrotem wpłaconej opłaty startowej z uwzględnieniem poniesionych kosztów organizacyjnych na konto, z którego została dokonana opłata. Zwrócone w wyniku rezygnacji pakiety zostaną powtórnie udostępnione do dyspozycji biegaczy.
  • do dnia 10 kwietnia 2020 roku można dokonać przepisania pakietu na inną osobę, w tym celu należy w formie pisemnej (e-mailem, koniecznie z adresu, z którego nastąpiła rejestracja) powiadomić o rezygnacji ze startu organizatora biegu oraz przesłać kompletne wymagane przy rejestracji dane osoby, na którą ma być przepisany pakiet.

Nowego uczestnika obowiązują aktualne w momencie przepisania stawki opłaty startowej – oznacza to, że nowy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty wyrównującej różnice w wysokości opłaty startowej wniesionej przed osobę rezygnującą do aktualnie obowiązującej powiększonej o 10 zł opłaty manipulacyjnej. Organizator do 7 dni od dokonania zmiany prześle na podany e-mail nowego uczestnika informację o wysokości tej różnicy wraz z numerem konta do dokonania wpłaty. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od otrzymania e-maila.
Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami.

 • Opłata jest nieważna, jeżeli uczestnik nie zostanie zarejestrowany poprzez formularz zgłoszeniowy, jeżeli opłata została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc. W takiej sytuacji opłata zostanie zwrócona, na konto, z którego została dokonana po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.
 • Chęć otrzymania faktury proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając niezbędne dane. Faktury będą wysłane pocztą e-mailową do tygodnia od zakończenia biegu.
 • Świadczenia:
  • start w Zawodach,
  • obsługa i oznakowanie trasy,
  • elektroniczny pomiar czasu,
  • obsługa sędziowska,
  • zabezpieczenie medyczne oraz GOPR,
  • informator zawierający najważniejsze informacje dotyczące imprezy,
  • napoje i wyżywienie na trasie biegu,
  • posiłek regeneracyjny na mecie,
  • dostęp do prysznicy po biegu,
  • depozyt,
  • medal dla wszystkich którzy ukończyli bieg,
  • pamiątkowy numer startowy,
  • puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych.

Odbiór numerów startowych:

 • Odbiór numerów startowych będzie możliwy osobiście lub przez wskazaną osobę w biurze zawodów po okazaniu dowodu tożsamości. W przypadku odbioru numeru startowego przez inne osoby, wymagane jest przekazanie Organizatorowi wydrukowanego i podpisanego przez uczestnika upoważnienia do odbioru oraz przedstawienie kopii jego dowodu tożsamości do wglądu. Upoważnienia są dostępne na stronie internetowej biegu oraz będą przesłane w formie załącznika w newsletterze przedstartowym.
 • Osoby, których opłaty nie wpłyną na konto organizatora do 20 kwietnia 2020 roku (co skutkuje brakiem adnotacji o wpłacie na liście osób zapisanych) proszone są o wzięcie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu oraz zobowiązane są do odbioru pakietu startowego w przeddzień zawodów do godz. 20.00. Nieodebrane do godz. 20.00 numery startowe bez przypisanej wpłaty traktowane będą jako wolne i będą wydane osobom chętnym, dotychczas nie zapisanym.

Wyposażenie:

 • Obowiązkowe:
  • telefon komórkowy z aktywnym roamingiem (zalecamy zainstalować aplikacją RATUNEK),
  • dowód osobisty lub paszport (trasa prowadzi przez Republikę Czeską),
  • dowolny napój (minimum 500 ml w chwili startu),
  • bidon lub kubek wielokrotnego użytku (na bufetach nie będzie kubeczków jednorazowych),
  • folia NRC,
  • obuwie sportowe umożliwiające bezpieczne poruszanie się w terenie górzystym,
  • numer startowy umieszczony z przodu ciała w widocznym miejscu,
  • czołówka (dla zawodników trasy ultramaratonu wyruszających na ostatnią pętlę po godz. 15.30).

Za brak któregokolwiek z elementów obowiązkowego wyposażenia może zostać nałożona na uczestnika kara czasowa (5 min za każdą z wymienionych rzeczy), a za brak numeru startowego – dyskwalifikacja. Weryfikacja posiadania obowiązkowego wyposażenia może odbywać się wyrywkowo przed startem, w trakcie zawodów lub na mecie.

 • Zalecane:
  • kurtka lub inna osłona przeciwwietrzna,
  • nakrycie głowy, czapeczka z daszkiem lub chusta,
  • żywność (ok. 300 kcal),
  • kije trekkingowe,
  • apteczka,
  • okulary przeciwsłoneczne.

Postanowienia końcowe:

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Ze względów bezpieczeństwa w porozumieniu z GOPR, Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody.
 • Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub odwołanie zawodów w czasie ich trwania (z przyczyn obiektywnych) nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.
 • Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych. Zabrania się zaśmiecania terenu (np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków) – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonych strefach na punktach odżywczych. Uczestnicy łamiący ww. zasady mogą zostać zdyskwalifikowani.
 • W przypadku rezygnacji z zawodów w trakcie ich trwania należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora, w przeciwnym wypadku uczestnik może być obciążony kosztami ewentualnej akcji poszukiwawczej.
 • Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
 • Zewnętrzne wsparcie (rodziny, przyjaciele, trenerzy, itp.) dozwolone jest jedynie w punktach odżywczych. Osoby wspierające nie mogą towarzyszyć w biegu zawodnikowi. Dopuszcza się spontaniczną pomoc osób trzecich (mieszkańców miejscowości, przez które przebiega trasa oraz turystów spotykanych na szlakach).
 • Jedzenie i picie na punktach odżywczych przeznaczone jest wyłącznie dla zawodników, a nie dla osób wspierających.
 • Nie dopuszcza się do biegu uczestników z psami.
 • Rzeczy do przechowywania będą przyjmowane we własnych workach (torbach, plecakach) odpowiednio zabezpieczone i opisane numerem startowym. Organizatorzy zabezpieczają materiały do opisania depozytu. Worki (torby, plecaki) będą wydawane na podstawie posiadanego numeru startowego.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują niniejszy regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja podlegają potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia – wyrażenie zgody jest warunkiem przystąpienia do Zawodów. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z Zawodami, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Do swoich danych uczestnik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 • Uczestnicy upoważniają personel medyczny i paramedyczny zatrudniony w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpieczne miejsce.
 • Służby medyczne lub Organizator zawodów mogą zakazać dalszego kontynuowania biegu przez uczestnika, jeśli zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia zagrażającego życiu lub zdrowiu uczestnika. 
 • Akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik potwierdza, że wie, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli Zawody odbywają się niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu do dnia 3 maja 2020 roku do godz. 22.00. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: info@biegopolski.pl. Do tak złożonej reklamacji Organizator ustosunkuje się jak najszybciej, maksymalnie w przeciągu 7 dni. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na zwrotny adres e-mail.