Regulamin

Organizator:

 • Stowarzyszenie „Bieg Opolski”

Cele:

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 • Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
 • Promocja Gór Opawskich.

Termin:

 • 22-23 kwietnia 2023 roku.

Biuro zawodów:

 • Zlokalizowane będzie na terenie Ośrodka Złoty Potok w Pokrzywnej.
 • Czynne w piątek 21.04.2023 r. w godz. 16.00 – 22.00 oraz w sobotę 22.04.2023 r. w godz. 6.00 – 7.45.

Biuro zawodów dla dystansu 10 km:

 • W dniach 21-22.04.2023 zlokalizowane będzie na terenie Ośrodka Złoty Potok w Pokrzywnej.
 • Czynne w piątek 21.04.2023 r. w godz. 16.00 – 22.00 oraz w sobotę 22.04.2023 r. w godz. 6.00 – 24.00.
 • W dniu 23.04.2023 zlokalizowane będzie na terenie Muszli Leśnej w Głuchołazach i czynne w godz. 8.00 – 9.45

Trasa:

 • Prowadzi szlakami turystycznymi oraz drogami i ścieżkami polskich i czeskich Gór Opawskich.
 • Oznakowana będzie taśmami Organizatora oraz kredą zmywalną, w miejscach skrętów będą zawieszone strzałki kierunkowe. W punktach newralgicznych będą stać sędziowie.
 • Na trasie przewidziane są punkty odżywcze (w miejscowości Pokrzywna, na szczycie Kopy Biskupiej i nad miejscowością Janov). Będą na nich dostępne: napoje i drobne przekąski, a dla biegaczy z dystansów Ultra również ciepły posiłek. Uczestnicy mogą korzystać we własnym zakresie z punktów gastronomicznych znajdujących się na trasie biegu.
 • Etapy, dystanse i przewyższenia:
  • pętla niebieska (10 km, przewyższenie +/- 400 m).
  • pętla zielona (20 km, przewyższenie +/- 1150 m).
  • pętla żółta (22 km, przewyższenie +/- 1150 m).
  • pętla czerwona (21 km, przewyższenie +/- 900 m).
  • pętla czarna (40 km, przewyższenie +/- 1700 m).
 • Szczegółowy i ostateczny przebieg poszczególnych pętli zostanie opublikowany na stronie zawodów bezpośrednio przed zawodami oraz w informatorze, który każdy uczestnik otrzyma w newsletterze przedstartowym.

Dystanse, przewyższenia i limity:

 • półmaraton – pętla zielona
  • dystans: 20 km
  • start: Pokrzywna 22.04.2023r. godz. 8.00
  • przewyższenie +/- 1150 m
  • punktów ITRA – 1
  • punktów RMT – 2
  • Kopa Biskupia – 12,5 km – limit pośredni: 2,5 godz.
  • limit czasowy dla osób kontynuujących bieg: 3,5 godz.
  • limit czasowy dla osób kończących bieg: 4,0 godz.
 • maraton – pętla zielona + pętla żółta
  • dystans: 42 km  
  • start: Pokrzywna 22.04.2023r. godz. 8.00
  • przewyższenie +/- 2300 m
  • punktów ITRA – 2
  • punktów RMT – 4
  • Kopa Biskupia – 29,0 km – limit pośredni: 5,5 godz.
  • Janov – 35,0 km – limit pośredni: 6,5 godz.
  • limit czasowy dla osób kontynuujących bieg: 8,0 godz.
  • limit czasowy dla osób kończących bieg: 9,0 godz.
 • ultramaraton – pętla zielona + pętla żółta + pętla czerwona
  • dystans: 63 km  
  • start: Pokrzywna 22.04.2023r. godz. 8.00
  • przewyższenie +/- 3200 m
  • punktów ITRA – 3
  • punktów RMT – 5
  • Kopa Biskupia – 53,0 km – limit pośredni: 10,5 godz.
  • limit czasowy dla osób kontynuujących bieg: 12,0 godz.
  • limit czasowy dla osób kończących bieg: 14,0 godz.
 • setka – pętla zielona + pętla żółta + pętla czerwona + pętla czarna
  • dystans: 100 km
  • start: Pokrzywna 22.04.2023r. godz. 8.00
  • przewyższenie +/- 4800 m
  • punktów ITRA – 4
  • punktów RMT – 6
  • Janov – 70,0 km – limit pośredni: 13,0 godz.
  • Kopa Biskupia – 90,0 km – limit pośredni: 16,5 godz.
  • limit czasowy: 18 godz.
 • Uczestnik, który dobiegnie do punktu kontrolnego po limicie czasowym nie będzie klasyfikowany na dystansie, na którym nastąpiło przekroczenie limitu i powinien przerwać bieg.
 • dyszka – pętla niebieska
  • dystans: 10 km 
  • start: Głuchołazy 23.04.2023r. godz. 10.00
  • przewyższenie +/- 400 m
  • punktów ITRA – 0
  • punktów RMT – 1
  • limit czasowy: 3 godz.

Uczestnictwo indywidualne:

 • Uczestnikiem na dystansie dziesięciu kilometrów oraz półmaratonu mogą zostać zawodnicy, którzy do dnia zawodów ukończyli 16 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych. Zawodnicy, którzy do dnia zawodów nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Uczestnikiem na dystansie maratonu i ultramaratonu mogą zostać zawodnicy, którzy do dnia zawodów ukończyli 18 lat i którzy potwierdzą na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od organizatora przymocowane z przodu.
 • Uczestnik, który zmieni (skróci lub wydłuży) deklarowany dystans biegu w trakcie zawodów, zostanie sklasyfikowany na ukończonym przez siebie w regulaminowym limicie czasu dystansie, jednak nie będzie brany pod uwagę przy wręczaniu nagród i wyróżnień.

Sztafety:

 • Sztafeta składa się z trzyosobowego zespołu.
 • Zadaniem sztafety jest pokonanie trzech pętli biegu 3xKopa.
 • Członkami sztafety mogą zostać zawodnicy, którzy do dnia zawodów ukończyli 16 lat. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do potwierdzenia na piśmie (poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem na karcie startowej), iż są zdrowi i nie mają przeciwwskazań do uprawiania biegów średnio i długodystansowych. Zawodnicy, którzy do dnia zawodów nie ukończyli 18 lat obowiązani są przedłożyć organizatorom w formie pisemnej zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Każdy z członków sztafety pokonuje jedną pętlę. Zespół decyduje o obsadzie zawodników na poszczególnych pętlach. Zmiana zawodników następuje w strefie START/META.
 • Sztafety obowiązują identyczne limity czasowe jak zawodników indywidualnych.

Klasyfikacja i wyniki:

 • Wszystkie osoby, które ukończą bieg otrzymają medal pamiątkowy za uczestnictwo.
 • W biegach indywidualnych:
  • prowadzone będą osobne klasyfikacje OPEN kobiet i mężczyzn na każdym z rozgrywanych dystansów oraz klasyfikacje w kategoriach wiekowych,
  • przewiduje się również przyznanie wyróżnień dla najlepszych mieszkańców regionu,
  • za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary, a w kategorii OPEN również nagrody rzeczowe.
 • W biegach sztafetowych:
  • prowadzona będzie osobna klasyfikacja wśród sztafet żeńskich, męskich i mieszanych,
  • za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii przewidziane są puchary,
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa przyczepionego do numeru startowego uczestnika. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie.
 • Puchary, statuetki czy nagrody rzeczowe nie przysługują w razie nieobecności zawodnika podczas wręczania lub losowania. Wydawanie powyższych w zastępstwie jest niemożliwe.
 • Dekoracje zwycięzców rozpoczną się
  • dla dystansu półmaratonu – 22.04 o godz. 12.00 w Pokrzywnej,
  • dla dystansu maratonu – 22.04 o godz. 17.00 w Pokrzywnej,
  • dla biegu na 10 km oraz dystansów ultra i biegów sztafetowych 25.04 – o godz. 13.00 w Muszli Leśnej Głuchołazach.

Zgłoszenia:

 • Zgłoszeń można dokonywać elektroniczne na stronie www.3xKopa.pl do dnia 15 kwietnia 2023 roku lub do osiągnięcia limitu osób startujących.
 • Ze względów logistycznych wprowadza się ograniczenie liczby startujących:
DystansLimit
10 km250 osób
Półmaraton250 osób
Maraton250 osób
Ultramaraton250 osób
Sztafeta50 zespołów (150 osób)

Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników.

 • Limity dotyczą zapisanych i opłaconych zawodników. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej.
 • W przypadku przekroczenia limitu zapisanych i opłaconych zawodników, kolejne zgłoszenia i wpłaty nie będą przyjmowane. Organizator powiadomi osoby zapisane bez przypisanej opłaty startowej o zamknięciu listy startowej i usunięciu z listy startowej.
 • W sytuacji nieprzekroczenia zakładanej liczby osób startujących podczas zapisów elektronicznych zgłoszeń można też dokonywać w biurze zawodów w przeddzień oraz w dniu biegu.
 • Organizator dysponuje dodatkową pulą miejsc dla zawodników elity, sponsorów i partnerów.

Wpisowe i świadczenia:

 • wysokość opłaty startowej uzależniona jest od wybranego dystansu i terminu jej wniesienia:
 do dnia 14.02.2023od dnia 15.02.2023
do dnia 31.03.2023
od dnia 01.04.2023
do dnia 21.04.2023
w biurze zawodów
10 km50,oo zł70,oo zł90,oo zł125,oo zł
Półmaraton100,oo zł140,oo zł180,oo zł220,oo zł
Maraton150,oo zł190,oo zł230,oo zł270,oo zł
Ultramaraton 63 km200,oo zł250,oo zł300,oo zł350,oo zł
Ultramaraton 100 km250,00 zł300,oo zł350,oo zł400,oo zł
Sztafeta350,oo zł450,oo zł540,oo zł600,oo zł
 • Organizator przeznacza z każdej opłaty startowej kwotę 2,00 zł na zakup losu, który będzie uprawniał Uczestnika/Uczestniczkę Biegu do udziału w losowaniu nagród dodatkowych. W losowaniu biorą udział wszyscy Uczestnicy / Uczestniczki Biegu, którzy wnieśli pełną opłatę startową bez względu na pokonany dystans i osiągnięty rezultat. Jako los należy rozumieć numer startowy danego Uczestnika / danej Uczestniczki Biegu. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży losów przeznacza się na cele charytatywne. Zakup losu jest dobrowolny, przy braku chęci zakupu losu Uczestnikowi / Uczestniczce Biegu przysługuje możliwość pomniejszenia wartości opłaty startowej  o wartość losu.
 • do 20.03.2023 roku istnieje możliwość zamówienia pakietu rozszerzonego, osobom wnoszącym opłatę startową po tym terminie nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego. 
 • Wpłaty opłaty startowej należy dokonać przez system tpay.com
 • Koszty organizacyjne:
  • od 30.11.2022 do 31.12.2022 roku – 30% wniesionej opłaty startowej,
  • od 01.01.2023 do 28.02.2023 roku – 40% wniesionej opłaty startowej,
  • od 01.03.2023 do 15.03.2023 roku – 50% wniesionej opłaty startowej,
  • od 16.03.2023 do 31.03.2023 roku – 60% wniesionej opłaty startowej,
  • od 01.04.2023 do 10.04.2023 roku – 75% wniesionej opłaty startowej,
  • po 10.04.2023 roku – 100% wniesionej opłaty startowej.
 • Uczestnik może zmienić dystans, na którym ma zamiar wystartować poprzez formularz w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2023 roku. Każdorazowo taka decyzja podejmowana jest przez Organizatora indywidualnie, w zależności od dostępności pakietów na danym dystansie. W sytuacji, gdy zmiana następuje z dystansu krótszego na dłuższy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto organizatora wyrównującej różnice w wysokości opłaty startowej obowiązującej w momencie zmiany dystansu powiększonej o 10 zł opłaty manipulacyjnej, natomiast gdy zmiana następuje z dystansu dłuższego na krótszy Organizator dokona zwrotu różnicy wpłaconej opłaty startowej pomniejszonej o 10 zł opłaty manipulacyjnej na konto, z którego została dokonana opłata do 7 dni od dokonania zmiany.
 • Członków sztafety można dowolnie zmieniać – zmian można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2023 roku. Nie dopuszcza się zmiany nazwy sztafety.
 • W razie rezygnacji ze startu po opłaceniu opłaty startowej:
  • można wystąpić o zwrot wpłaconej opłaty startowej, w tym celu należy powiadomić o rezygnacji ze startu organizatora biegu poprzez formularz. Przesłanie takiej wiadomości skutkuje usunięciem z listy startowej i dla rezygnacji zgłoszonych do 10 kwietnia 2023 roku włącznie również zwrotem wpłaconej opłaty startowej z uwzględnieniem poniesionych kosztów organizacyjnych na konto, z którego została dokonana opłata. Zwrócone w wyniku rezygnacji pakiety zostaną powtórnie udostępnione do dyspozycji biegaczy.
  • do dnia 10 kwietnia 2023 roku można dokonać przepisania pakietu na inną osobę, w tym celu należy powiadomić o rezygnacji ze startu organizatora biegu oraz przesłać kompletne dane osoby, na którą ma być przepisany pakiet za pomocą formularza.

Nowego uczestnika obowiązują aktualne w momencie przepisania stawki opłaty startowej – oznacza to, że nowy uczestnik zobowiązany jest dokonać wpłaty wyrównującej różnice w wysokości opłaty startowej wniesionej przed osobę rezygnującą do aktualnie obowiązującej powiększonej o 10 zł opłaty manipulacyjnej. Organizator do 7 dni od dokonania zmiany prześle na podany e-mail nowego uczestnika informację o wysokości tej różnicy wraz z numerem konta do dokonania wpłaty. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od otrzymania e-maila. Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami.

 • Opłata jest nieważna, jeżeli uczestnik nie zostanie zarejestrowany poprzez formularz zgłoszeniowy, jeżeli opłata została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc. W takiej sytuacji opłata zostanie zwrócona, na konto, z którego została dokonana po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.
 • Chęć otrzymania faktury proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając niezbędne dane. Faktury będą wysłane pocztą e-mailową do 14 dni od zakończenia biegu.
 • Świadczenia:
  • start w Zawodach,
  • obsługa i oznakowanie trasy,
  • elektroniczny pomiar czasu,
  • obsługa sędziowska,
  • zabezpieczenie medyczne,
  • informator zawierający najważniejsze informacje dotyczące imprezy,
  • napoje i wyżywienie na trasie biegu,
  • posiłek regeneracyjny na mecie (nie dotyczy biegu na 10 km),,
  • depozyt,
  • medal dla wszystkich którzy ukończyli bieg,
  • pamiątkowy numer startowy,
  • puchary i nagrody rzeczowe dla najlepszych.

Odbiór numerów startowych:

 • Odbiór numerów startowych będzie możliwy osobiście lub przez wskazaną osobę w biurze zawodów po okazaniu dowodu tożsamości. W przypadku odbioru numeru startowego przez inne osoby, wymagane jest przekazanie Organizatorowi wydrukowanego i podpisanego przez uczestnika upoważnienia do odbioru oraz przedstawienie kopii jego dowodu tożsamości do wglądu. Upoważnienia są dostępne na stronie internetowej biegu oraz będą przesłane w formie załącznika w newsletterze przedstartowym.
 • Osoby, których opłaty nie wpłyną na konto organizatora do 21 kwietnia 2023 roku (co skutkuje brakiem adnotacji o wpłacie na liście osób zapisanych) proszone są o wzięcie ze sobą potwierdzenia dokonania przelewu oraz zobowiązane są do odbioru pakietu startowego w przeddzień zawodów do godz. 20.00. Nieodebrane do godz. 20.00 numery startowe bez przypisanej wpłaty traktowane będą jako wolne i będą wydane osobom chętnym, dotychczas nie zapisanym.

Wyposażenie:

 • Obowiązkowe:
  • telefon komórkowy z aktywnym roamingiem (zalecamy zainstalować aplikacją RATUNEK),
  • dowód osobisty lub paszport (trasa prowadzi przez Republikę Czeską),
  • dowolny napój (minimum 250 ml w chwili startu),
  • bidon lub kubek wielokrotnego użytku (na bufetach nie będzie kubeczków jednorazowych),
  • folia NRC,
  • obuwie sportowe umożliwiające bezpieczne poruszanie się w terenie górzystym,
  • numer startowy umieszczony z przodu ciała w widocznym miejscu,
  • czołówka (dla zawodników trasy ultramaratonu wyruszających na ostatnią pętlę po godz. 15.30 oraz dla wszystkich zawodników wyruszających na 4 pętlę).
  • lampka koloru czerwonego umieszczona z tyłu (dla zawodników wyruszających na 4 pętlę)

Za brak któregokolwiek z elementów obowiązkowego wyposażenia może zostać nałożona na uczestnika kara czasowa (5 min za każdą z wymienionych rzeczy), a za brak numeru startowego – dyskwalifikacja. Weryfikacja posiadania obowiązkowego wyposażenia może odbywać się wyrywkowo przed startem, w trakcie zawodów lub na mecie.

 • Zalecane:
  • kurtka lub inna osłona przeciwwietrzna,
  • nakrycie głowy, czapeczka z daszkiem lub chusta,
  • żywność (ok. 300 kcal),
  • kije trekkingowe,
  • apteczka,
  • okulary przeciwsłoneczne.
  • track (plik gpx) wgrany w dowolne urządzenie 
  • elementy odblaskowe

Postanowienia końcowe:

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Ze względów bezpieczeństwa w porozumieniu ze służbami medycznymi Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody.
 • Skrócenie, zmiana przebiegu trasy lub odwołanie zawodów w czasie ich trwania (z przyczyn obiektywnych) nie stanowi podstawy do zwrotu wpisowego.
 • Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ogólnie panujących na szlakach turystycznych i drogach publicznych. Zabrania się zaśmiecania terenu (np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków) – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonych strefach na punktach odżywczych. Uczestnicy łamiący ww. zasady mogą zostać zdyskwalifikowani.
 • Zawodnicy zobowiązani są zwracać szczególną uwagę na odcinki przebiegające po drogach publicznych. W miejscach ich przekraczania, uczestnicy mają obowiązek poruszania się zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. W tych miejscach zawody odbywają się przy ruchu otwartym.
 • W przypadku rezygnacji z zawodów w trakcie ich trwania należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora, w przeciwnym wypadku uczestnik może być obciążony kosztami ewentualnej akcji poszukiwawczej.
 • Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
 • Zewnętrzne wsparcie (rodziny, przyjaciele, trenerzy, itp.) dozwolone jest jedynie w punktach odżywczych. Osoby wspierające nie mogą towarzyszyć w biegu zawodnikowi. Dopuszcza się spontaniczną pomoc osób trzecich (mieszkańców miejscowości, przez które przebiega trasa oraz turystów spotykanych na szlakach).
 • Jedzenie i picie na punktach odżywczych przeznaczone jest wyłącznie dla zawodników – nie dla osób wspierających.
 • Nie dopuszcza się do biegu uczestników z psami.
 • Rzeczy do przechowywania będą przyjmowane we własnych workach (torbach, plecakach) odpowiednio zabezpieczone i opisane numerem startowym. Organizatorzy zabezpieczają materiały do opisania depozytu. Worki (torby, plecaki) będą wydawane na podstawie posiadanego numeru startowego.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptują niniejszy regulamin poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja podlegają potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia – wyrażenie zgody jest warunkiem przystąpienia do Zawodów. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z Zawodami, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Do swoich danych uczestnik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
 • Uczestnicy upoważniają personel medyczny i paramedyczny zatrudniony w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpieczne miejsce.
 • Służby medyczne lub Organizator zawodów mogą zakazać dalszego kontynuowania biegu przez uczestnika, jeśli zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia zagrażającego życiu lub zdrowiu uczestnika. 
 • Akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik potwierdza, że wie, iż udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli Zawody odbywają się niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu do dnia 3 maja 2023 roku do godz. 22.00. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: info@biegopolski.pl. Do tak złożonej reklamacji Organizator ustosunkuje się jak najszybciej, maksymalnie w przeciągu 7 dni. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na zwrotny adres e-mail.