RYWALIZACJA DZIECI

PODCZAS
FESTIWALU BIEGÓW GÓRSKICH 3 x KOPA

Organizator:
• Stowarzyszenie „Bieg Opolski”

Cele:
• Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
• Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
• Promocja Gór Opawskich.

Termin:
• 23 kwietnia 2023 roku.

Biuro zawodów:
• Zlokalizowane będzie na terenie Muszli Leśnej w Głuchołazach.
• Czynne w niedzielę 23.04.2023 r. w godz. 8.00 – 9.45.

Trasa:
• Prowadzi szlakami turystycznymi oraz drogami i ścieżkami Parku Miejskiego w Głuchołazach.
• Dystanse:
 dzieci do lat 5 – dystans 50 m.
 dzieci w wieku 6-9 lat – dystans 250 m.
 dzieci w wieku 10-15 lat – dystans 700 m.

Uczestnictwo, klasyfikacja, nagrody i wyniki:
• w rywalizacji dziecięcej mogą brać udział dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie osobiście zgłoszą swoje dzieci do biegu w biurze zawodów w dniu biegu w godzinach 8.00 – 9.45
• udział jest bezpłatny
• nie prowadzi się klasyfikacji zwycięzców ani pomiaru czasu
• każdy z uczestników otrzyma medal za uczestnictwo i słodki upominek
• limit dzieci startujących: 200

Postanowienia końcowe:
• Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Ze względów bezpieczeństwa w porozumieniu ze służbami medycznymi Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać zawody.
• Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
• Osoby wspierające mogą towarzyszyć w biegu zawodnikowi, pod warunkiem nie przeszkadzania w rywalizacji innym uczestnikom
• Nie dopuszcza się do biegu uczestników z psami.
• Rodzice lub prawni opiekunowie uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz akceptują niniejsze zasady poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa. Zgoda i akceptacja podlegają potwierdzeniu przy odbiorze numeru poprzez własnoręczne podpisanie oświadczenia – wyrażenie zgody jest warunkiem przystąpienia do Zawodów. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z Zawodami. Do danych swoich podopiecznych rodzice lub prawni opiekunowie mają zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.
• Rodzice lub prawni opiekunowie upoważniają personel medyczny i paramedyczny zatrudniony w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpieczne miejsce.
• Służby medyczne lub Organizator zawodów mogą zakazać dalszego kontynuowania biegu przez uczestnika, jeśli zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia zagrażającego życiu lub zdrowiu uczestnika.